UpMilan  PreviousPrevious  NextNext
Detail of Duomo exterior
Detail of Duomo exterior
Monday, September 17, 2001, 12:00 PM