UpSorek Cave  PreviousPrevious  NextNext
Stalactites grow only where cracks in the rock allow water to enter
Stalactites grow only where cracks in the rock allow water to enter
Friday, June 27, 2003, 11:12 AM